Optimiranje logističnega poslovnega procesa s posodobitvijo in modernizacijo obstoječega

Optimiranje logističnega poslovnega procesa s posodobitvijo in modernizacijo obstoječega logističnega poslovnega procesa z implementacijo informacijske tehnologije, ki zajema RFID (Radio Frequency Identification) in črtno kodo z nadgradnjo programa za upravljanje procesov (Business process management – BPM).

Predstavili smo prednosti avtomatske identifikacije blaga in programa za upravljanje procesov ter izpostaviti ugotovitve ekonomske upravičenosti investicije s finančnimi pozitivnimi učinki.

Vpogled v delovanje poslovnega procesa je pri prenovi le-teh ključno, saj procesi v bistvu predstavljajo linijo, kjer se vhodni elementi preoblikujejo v izhodne ob sodelovanju vseh deležnikov v okolju in virov. Pri tem lahko mnogokrat nastajajo tudi težave, ki zahtevajo hitre odločitve managementa. Pri iskanju optimalnega pretočnega časa blaga in nižjih logističnih odhodkih, lahko management pri iskanju rešitev tudi spremeni sam logističen proces.

Razvojne faze projekta:

Delo na projektu bo potekalo projektno, aktivnosti bodo opredeljene po paketih aktivnosti. V nadaljevanju navajamo glavne pakete aktivnosti:

  • priprava in implementacija prvih rešitev v obstoječ IS,
  • testiranja in dopolnitve aplikacije skladno z rezultati testiranj,
  • ponovno testiranje in uvajanje sprememb v real-time delovanje obstoječega programa,
  • izvajanje kontrolinga in delovanja aplikacije,
  • implementacija v delovno okolje in zagon novih funkcionalnosti,
  • usposabljanje zaposlenih.

Za označevanje blaga na vhodu smo uporabili programsko in strojno opremo za branje črtnih kod. Za opravljanje inventure v skladišču se uporabljajo ročni terminali za zajemanje podatkov z čitalnikom črtne kode. Izdelki, ki ne bodo imeli črtnih kod, se jim bo dodala. Nato se bo odčitala in shranila v bazo. Črtna koda pa se bo prav tako odčitala tudi, ko se bo bo blago (artikel) prinesel v točilni pult in pri prodaji le-tega stranki. Vse dražje steklenice se označijo z RFID, se poskenirajo in odnesejo v skladišče. Vsi podatki se shranijo v podatkovno bazo.

S tehnologijo RFID smo omogočili stalen nadzor nad vinskimi skladišči ter hkrati pospešili proces popisovanja vina. Popolno nadzorovanje dveh komor za zabojnike in steklenice. Sistem stalno nadzoruje prostor in zabeleži vsako spremembo v trenutku, ko se sprememba zgodi. Zaposleni bodo opremljeni z RFID zapestnicami, s katerimi bodo lahko vstopali v skladišče. Vsak vstop in izstop se bo zapisal v podatkovno bazo.

Analiza stroškov in koristi je del študije izvedljivosti tega projekta. V našem primeru smo za ocenjevanje vrednosti in upravičenosti investicije uporabili različne metode ocenjevanja, in sicer izračun neto sedanje vrednosti, interno stopnjo donosa in kazalnika rentabilnosti ter metodo vračilnega obdobja.

Implikacija investicije t.j. informacijske tehnologije v obstoječe procese dela se vidi v večji učinkovitosti in pohitritvi le teh. Bistveno se je poenostavil proces spremljanja dnevne porabe, zmanjšal porabljen čas za opravljanje tovrstnih kontrol, obenem pa so se zmanjšale tudi izgube pri izpadu samega blaga in izdelkov.

Vir 4. slike: http://www.rfidjournal.com