NALAGAM ZAPRI

Blog

Računovodstvo – vse, kar morate vedeti o računovodskem servisu!

Kakovostno opravljena računovodska storitev ima pomemben vpliv na uspešnost naših strank in s tem celotnega gospodarstva. Da se dejavnost opravlja kakovostno, mora izvajalec računovodskih storitev vlagati v izobraževanja, opremo, programe, kadre in nenazadnje tudi v prostore. Vse to terja finančno in časovno investicijo. Zato je toliko težje razumeti dumpinške ponudbe na slovenskem trgu s strani različnih računovodskih servisov. S takšno situacijo se srečujemo, ker lahko računovodski servis odpre oseba brez ustrezne formalne izobrazbe ali ustreznih funkcionalnih izobraževanj, z zelo omejenim znanjem in popolnoma brez izkušenj. Zaradi neznanja, nestrokovno opravljenih računovodskih storitev ali premalo izkušenih računovodij se podjetja, ki sodelujejo s takšnimi izvajalci računovodskih storitev, lahko znajdejo v resnih poslovnih težavah.
V Zbornici računovodskih servisov so pripravili informacije in priporočila za učinkovito zamenjavo izvajalca računovodskih storitev.
Kdaj in kako zamenjati izvajalca računovodskih storitev?
Od naročnikov računovodskih storitev pogosto slišimo, da so nezadovoljni z izvajalcem storitev, kljub temu pa se ne odločijo za njihovo …

Davčna obravnava daril - obdavčitev daril

Davčna obravnava daril – obdavčitev daril

Približujejo se božično novoletni prazniki in s tem tudi čas, ko se pričnejo obdarovanja. Tako doma kot v organizacijah se prične z načrtovanjem, izbiro in nakupom primernih daril. Doma obdarimo sorodnike, prijatelje, organizacije pa svoje poslovne partnerje, zaposlene ter njihove otroke. Z davčnega vidika je pomembno kako se darila obravnavajo pri darovalcu in kako pri prejemniku darila, upoštevati je potrebno tudi posamične davčne zakone, nenazadnje pa je skozi računovodstvo pomembna tudi sama vrednost darila.
OBDAVČITEV DARIL PO ZAKONU O DOHODNINI
Z darilno pogodbo lahko zakonci ali starši prenesejo svoje premoženje na partnerja ali otroka. Ta darila pa po navadi niso obdavčena, zato je pomembno, da se takšen prejem daril napove davčnemu organu v kolikor želimo, da ga davčni organ prizna za vir premoženja.  O višini davka na dediščine in darila odloča dedni red.
Darila fizičnih oseb, ki se ne štejejo za obdavčljiv dohodke po Zakonu o dohodnini so darila, ki jih fizična …

Bitcoin in njegova pozicija v Sloveniji

Bitcoin in njegova pozicija v Sloveniji

Zadnje čase lahko v medijih vsakodnevno beremo ali slišimo kaj o bitcoinih, so tako rekoč vroča tema. Ob tem se  nam poraja vprašanje ali je bitcoin valuta naše prihodnosti? Se bo bitcoin res obnesel in zamenjal denar?
ZGODOVINA BITCOINA
Kriptovalute je prvi opisal Wei Dai leta 1998 na poštnem seznamu cypherpunkov. Bila je ideja o novi obliki denarja, ki za tvorbo novcev in nadzora nad nakazili skrbi kriptografija.  Leta 2008 je Satoši Nakamoto (kar je vzdevek za skrivnostneža ali več njih) objavil belo knjigo, v kateri je opisal sistem delovanja tehnologije blockchain in digitalne kriptovalute bitcoin. Leta 2009 je zadevo realiziral in bitcoin se je rodil. Kdo je v resnici Satoši Nakamoto do danes še ni uspelo odkriti nikomur.
KAJ JE BITCOIN
Bitcoin je virtualna valuta za digitalno trgovanje, z uporabniškega stališča je to internetna gotovina.  Kupuje se preko spletnih menjalnic ali borz, pri katerih si je potrebno ustvariti trgovalni račun. Nekatere menjalnice …

Potni nalog - kako jih pravilno pisati

Potni nalogi – kako jih pravilno beležiti

Potni nalog je knjigovodski dokument za obračun in izplačilo potnih stroškov pri katerem je potrebno biti pozoren na možnost dvojne poslovne izgube, ker se v primeru inšpekcijskega pregleda v organizaciji ne plača samo dodaten davek iz dobička, ampak se izplačila potnih stroškov zaposlenim prekvalificirajo v drug prejemek iz delovnega razmerja.
To pomeni, da se na eni strani dodatno obdavči družbo (davek iz dobička, prispevki na plačo..), na drugi strani pa se uvede obnovo postopka odmere dohodnine pri zaposlenih, katero morajo seveda doplačati oni.

Najpogostejše napake na potnih nalogih:

nimajo zaporednih številk. Če se potni nalogi številčijo zaporedno, nekaterih potnih nalogov ponavadi ni. Ta nepravilnost vzbuja sum, da se ne pišejo redno oz. da se pišejo za nazaj.
naslov prebivališča zaposlenega na potnem nalogu ni popoln, temveč je naveden samo kraj ali pa sploh ni naveden. Prebivališče mora biti navedeno v celoti (ulica, hišna številka, kraj).
na potnih nalogih manjka …

Začasno in občasno delo upokojencev

Začasno in občasno delo upokojencev

Veliko upokojencev želi ostati delovno aktivnih tudi po upokojitvi. Nekateri zaradi dodatnega dohodka k majhni pokojnini, drugi zaradi zmožnosti za delo, druženja, aktivnosti. V ta namen so poiščejo začasno delo za upokojence.
Vsi upokojenci (razen tisti, ki prejemajo delno starostno ali predčasno pokojnino, delno pa so še delovno aktivni) so upravičeni do opravljanja začasnega in občasnega dela v skladu z novelo Zakona o urejanju trga dela- ZUTD-A. Organizacija, ki potrebuje delavca za opravljanje začasnih ali občasnih del lahko z upokojencem sklene pogodbo o začasnem ali občasnem delu.
Ob sklenitvi takšne pogodbe se med delodajalcem in upokojencem vzpostavi civilnopravno pogodbeno razmerje, lahko pa delo na tej podlagi vsebuje tudi elemente delovnega razmerja po čemer se takšna oblika dela razlikuje od dela po podjemni ali avtorski pogodbi. Za dodatno pomoč pri ustrezni pogodbi za občasno delo upokojenca se obrnite na računovodski servis. Izbira pravega in usposobljenega računovodskega servisa je velikega pomena.
Ker zakon ne …

5 najpomembnejših stvari pri izbiri računovodskega servisa

5 najpomembnejših stvari pri izbiri računovodskega servisa

Izbira pravega in usposobljenega računovodskega servisa je za vsako podjetje velikega pomena. Sami podjetniki navadno nimajo dovolj računovodskega znanja, zato se odločijo za računovodski servis, ki bo vodil njihovo računovodstvo, kar je za podjetje tudi ugodnejše kot zaposlitev računovodje v svojem podjetju.
Torej, kako izbrati pravi računovodski servis? 
1. Katere storitve nudi računovodski servis
Ste pri poslovanju ugotovili, da poleg računovodje potrebujete še podporo na področju davkov, prava in financiranja?
Preden se podjetje odloči za posamezen računovodski servis, mora razmisliti kakšen obseg storitev potrebuje in kaj posamezen računovodski servis nudi. Pravi računovodski servis s podjetjem sodeluje in mu ponudi to kar potrebuje.  Ob pravem času posredovani kakovostni računovodski podatki pripomorejo pri odločitvah podjetja.
Od naše ekipe strokovnjakov lahko pričakujete, da bomo izvajali poleg nalog računovodje še naloge davčnega in pravnega svetovalca, kadrovnika in strokovnjaka za financiranje poslovanja.
2. Strokovni kader
Ste hitro rastoče podjetje in vaš računovodja ni več sposoben slediti vašim poslovnim izzivom? Ste pri računovodskih …

Izdelava pravnih notranjih aktov in pogodb

Davčne posledice ob prenehanju pogodbe

Odgovornost managerja je, da ob sklenitvi pogodbe, ob poslovnem dogodku ali kadar je posel opravljen v celoti le – ta privede do davčnih učinkov. Kadar želita pogodbeni stranki odpraviti davčne posledice, mora vsaka od strank nasprotni vrniti vse in vzpostaviti stanje kot je bilo pred sklenitvijo pogodbe. Presoditi pa je potrebno tudi davčne posledice. V primeru kadar ni mogoče vzpostaviti prejšnjega stanja se obdavčijo vse tiste transakcije, katere so bile izvedene v obsegu neveljavne pogodbe.
Ko pride do tega, da se pogodba razveljavi preden je imela davčni učinek, takrat nimamo težav. Drugače je pri tipu pogodb, ko davčne posledice nastopijo že ob sami sklenitvi pogodbe.
Pogodba lahko preneha tudi z odpovedjo oziroma z razveljavitvijo med izpolnjevanjem, kadar je izpolnjena le delno. Ponavadi, pri teh tipih pogodb davčne posledice nastanejo ob dejanski izpolnitvi in ne ob sklenitvi pogodbe. Bistvo je, kar sta pogodbeni stranki sklenili glede že izpolnjenega dela pogodbe.
Od neizvršenih dobav se …

Javna naročila in javno naročanje pri arhitektih

Javna naročila in vodila za arhitekturne ter inženirske storitve

Javna naročila in javno naročanje opredeljuje Zakon o javnem naročanju (ZJN-3). Pri vsaki fazi investicijskega projekta morata naročnik in investitor sprejeti odločitev o njeni izvedbi, finančnem in časovnem okviru ter o izvajalcih. Pri tem je smernica orodje, ki je v pomoč naročnikom, saj jim daje primerne in z ZJN-3 usklajene usmeritve kako poteka postopek javnega naročila za izbiro ustreznega izvajalca. Smernice priporočajo vsakokratno prilagajanje posameznemu predmetu javnega naročanja z izbiro pogojev, meril in postopkov, ki so najustreznejši za posamezni primer.
Investitor oz. vodja investicije je fizična oseba, ki odgovarja za kakovost vodenja investicije ter skrbi za koordinacijo aktivnosti pri izvedbi in odgovarja tudi za časovne, funkcijske in stroškovne vidike kakovosti. V primeru, da investitor ne more izvajati vseh investitorskih del najame neodvisno arhitekturno, inženirsko družbo oz. pooblaščene arhitekte, inženirje, ki izvajajo storitve za naročnika.
Javna naročila so objavljena na strani za javno naročanje – Portalu javnih naročil kot je to zakonsko …

Pot do učinkovite digitalne transformacije, digitalna transformacija

Pot do učinkovite digitalne transformacije

Kako lahko podjetje ostane konkurenčno in preživi na trgu v 21. stoletju? Z digitalno transformacijo. Stranka tega stoletja ima visoka pričakovanja po brezhibni digitalni izkušnji zato je njihova zadovoljitev najtežji in zahteven izziv podjetij, ki sledijo digitalni preobrazbi in prenovi svojih  poslovnih procesov.
Spremembo razmišljanja in prenovo strategij podjetij povzroči digitalna transformacija s čimer se prilagaja tudi spremembam svojih kupcev. Gre za celovito spremembo družbe z uporabo informacijske tehnologije. Digitalna marketinška orodja so danes ključna pri razvoju kupčeve izkušnje. Podjetja tako z digitalno transformacijo implemetirajo v svoje poslovne procese informacijsko tehnologijo in tako izboljšujejo konkurenčnost na trgu.
Čeprav se vodilni v podjetju zavedajo vplivov, ki ga v poslovanje vnašajo vedno nove digitalne tehnologije, mnoge organizacije niso pripravljene na nove trende. Pri vključevanju informacijske tehnologije v celotno organizacijo in zadovoljevanju potreb svojih kupcev in na koncu tudi dobaviteljev, si je potrebno odgovoriti na vprašanja kakšen vpliv bo digitalna transformacija pustila na poslovanju …

Kontroling tudi za prizadevna SMP

Kontroling tudi za prizadevna SMP

Kontroling je za velika podjetja običajen vendar ima veliko vrednost tudi v srednjih in malih podjetjih, ki stremijo za širjenjem in rastjo.
Medtem, ko je finančno računovodstvo bolj usmerjeno na zunanje uporabnike finančnih podatkov, je kontroling v podjetju namenjen notranjim uporabnikom za kakovostnejše upravljanje in odzivanje na spremembe. Kontroling se ukvarja z analiziranjem, pridobivanjem informacij o preteklem poslovanju, ki so pomoč pri odločanju in postavljanju strategij ter planiranju bodočega poslovanja. Zraven tega zapisa najdemo zelo pregledno sliko v Finančnem slovarju, ki ponazarja stanje podjetja na različnih področjih.
Kontroling ima štiri osnovne funkcije:

planiranje – načrtovanje poslovanja, proračun, koordinacija ciljev
kontroliranje – spremljanje, primerjanje realiziranega in načrtovanega, analiziranje odmikov in trendov, nadzor
informiranje – sistematičen prikaz podatkov, poročanje, napovedovanje
usmerjanje – strateško odločanje na podlagi podatkov, korektivni ukrepi (www.financnislovar.com)

Podlaga za zagon posameznega proizvoda je projektni kontroling. Vpet je v sam razvoj proizvoda, sodeluje pa z oddelkom marketinga, razvoja in nabave. Njegov rezultat …

Nazaj

Storitve za vsakogar…rešitve samo za vas!

Izberite boljše, izberite nas.


Razmišljajte strateško, ukrepajte modro.

Eno podjetje za vse rešitve!


Pametne rešitve za vašo dejavnost.

Ne bodite le dobri, bodite odlični!

Z vpisom v kontaktni obrazec dovoljujem, da EQUILIBRIO, Iris Ladinik s.p. hrani in obdeluje moje osebne podatke (ime in priimek, e pošta, telefon) ter spremlja moje aktivnosti na spletnih straneh podjetja za zagotavljanje personalizacije vsebin in statistične namene.
DANE S klikom na polje DA se prijavljam na aktualne novice, dogodke, stališča, bloge in ostale e vsebine EQUILIBRIO, Iris Ladinik s.p. S tem tudi soglašam, da sem seznanjen, da se lahko kadarkoli odjavim od prejemanja novic in imam pravico do izbrisa, vpogleda in prenosa svojih osebnih podatkov. Več o tem v Politiki zasebnosti.