Izdelava pravnih in finančnih notranjih aktov

So vam odvetniški stroški previsoki in potrebujete pravne nasvete in pogodbe?

Potem smo mi pravi naslov za vas!

Mnogokrat so pogodbe napisane nepopolno ali nestrokovno tako, katere so hitro lahko podlaga za spore in nesporazume, zato vam lahko skrben pregled ali strokovna priprava pogodbe ob predhodni seznanitvi z relevantnimi dejstvi take postopke prepreči ali vsaj zelo skrajša.

Nudimo pripravo, pregled in svetovanje pri sestavi pogodb (tudi individualnih pogodb z vodstvenim kadrom ipd.), svetujemo strankam v postopkih uveljavljanja pravic in sporih, nastalih iz sklenjenih pogodb.​

Glavne značilnosti obligacijskih razmerij so relativnost zavez (razmerje učinkuje in obstaja samo med strankama- upnikom in dolžnikom), enakopravnost subjektov, prostovoljnost vstopanja v obligacijska razmerja in avtonomnost urejanja vsebine obligacijskih razmerij.

Obligacijsko razmerje lahko tako nastane na podlagi pogodbe, enostranskega pravnega posla, nastanka oz. povzročitve škode, neupravičene pridobitve.

Human Resource Managment (HRM) pomeni upravljanje z zaposlenimi v podjetju in je zelo pomemben del strategije podjetja za kar pa potrebujete tudi notranje (interne) akte:

 • Izjava o varnosti z oceno tveganja (obvezen)
 • Pravilnik o računovodstvu (obvezen)
 • Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti, uživanja drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu (obvezen)
 • Pravilnik o ukrepih delodajalca za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu – mobinga (obvezen)
 • Pravilnik o izvajanju programa promocije zdravja na delovnem mestu (obvezen)
 • Akt o sistemizaciji delovnih mest (pogojno obvezen)
 • Pravilnik o varovanju osebnih podatkov (pogojno obvezen)
 • Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti (neobvezen)
 • Pravilnik o delovnem času, letnih dopustih, bolezenski in drugih odsotnostih (neobvezen)
 • Pravilnik o uporabi službenih vozil (neobvezen) / Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov (neobvezen)
 • Pravilnik o nagrajevanju in napredovanju delavcev (neobvezen)

Viri: ZVZD-1, ZDR-1, ZR, ZGD-1, ZVOP-1, javno objavljeni pravilniki.