Računovodstvo za javni sektor

So vam izdelava premoženjskih bilanc in evidenčna knjiženja denarnih tokov prevelik izziv?

Na podlagi 20 letnih izkušenj poznavanja Mednarodnih računovodskih standardov za javni sektor (MRSJS) in Zakona o javnih financah (ZJF), Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju vam lahko olajšamo vaše poslovanje in ponudimo naslednje računovodske storitve za določene uporabnike javnega sektorja:

 • vodenje glavne knjige za javni sektor;
 • vodenje evidence saldakontov, obračunavanje obresti;
 • vodenje evidenc prejetih in izdanih računov;
 • knjiženje poslovnih listin po načelu nastanka poslovnega dogodka ter po načelu denarnega toka/evidenčne knjižbe;
 • mesečno obveščanje ustanovitelja oz. pošiljanje zahtevkov za potrebna sredstva za plače in druge osebne prejemke ali sredstva za programske stroške;
 • finančno računovodstvo, dvostavno knjigovodstvo materialno knjigovodstvo;
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih;
 • vodenje in spremljanje namenske porabe sredstev javnega sektorja;
 • razčlenjevanje in knjiženje prihodkov in odhodkov ločeno za dejavnost izvajanja javne službe in dejavnost, ki se nanaša na prodajo blaga in storitev na trgu;
 • IOP (izpisi odprtih postavk), opomini, kompenzacije;
 • obračun DDV in povračila DDV iz EU;
 • priprava in vodenje davčnih evidenc javnega sektorja;
 • priprava in oddaja obračuna davka od dohodkov pravnih oseb;
 • register osnovnih sredstev, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev;
 • letno usklajevanje terjatev in obveznosti do virov sredstev z ustanoviteljem;
 • vodenje blagajne;
 • obračun plač in prispevkov, regresov, potnih stroškov v skladu z ZSPJS;
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev;
 • vodenje plačilnega prometa;
 • priprava računovodskih planov in poročil za notranje in zunanje uporabnike;
 • sestavljanje bilanc stanja in izkaza prihodkov in odhodkov s prilogami opredeljenimi v Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
 • priprava računovodskega letnega poročila v skladu s Pravilnikom o pripravi letnih poročil;
 • izdelava premoženjskih bilanc za ustanovitelja;
 • izdelava drugih poročil po želji stranke znotraj javnega sektorja;
 • ostale računovodske storitve po želji stranke v skladu z zakonodajo s finančno računovodskega in z davčnega področja v javnem sektorju ter predpisov o javni upravi (ZUP…).