Začasno in občasno delo upokojencev

Veliko upokojencev želi ostati delovno aktivnih tudi po upokojitvi. Nekateri zaradi dodatnega dohodka k majhni pokojnini, drugi zaradi zmožnosti za delo, druženja, aktivnosti. V ta namen so poiščejo začasno delo za upokojence.

Vsi upokojenci (razen tisti, ki prejemajo delno starostno ali predčasno pokojnino, delno pa so še delovno aktivni) so upravičeni do opravljanja začasnega in občasnega dela v skladu z novelo Zakona o urejanju trga dela- ZUTD-A. Organizacija, ki potrebuje delavca za opravljanje začasnih ali občasnih del lahko z upokojencem sklene pogodbo o začasnem ali občasnem delu.

Ob sklenitvi takšne pogodbe se med delodajalcem in upokojencem vzpostavi civilnopravno pogodbeno razmerje, lahko pa delo na tej podlagi vsebuje tudi elemente delovnega razmerja po čemer se takšna oblika dela razlikuje od dela po podjemni ali avtorski pogodbi. Za dodatno pomoč pri ustrezni pogodbi za občasno delo upokojenca se obrnite na računovodski servis. Izbira pravega in usposobljenega računovodskega servisa je velikega pomena.

Ker zakon ne določa omejitev opravljanja začasnega in občasnega dela upokojencev po vrstah dela, se lahko opravljajo vse vrste dela, mora pa se upoštevati omejitve oz. pravila, ki jih določajo predpisi iz posameznega področja dela.  Za začasno ali občasno delo upokojencev se uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovna razmerja pa tudi predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu. Takšna oblika dela ne vpliva na višino pokojnine, tako da imajo upokojenci možnost za dodaten zaslužek.

Tako kot vsaka oblika dela ima tudi začasno in občasno delo obveznosti in omejitve tako za upokojence kot za delodajalce.

Obveznosti upokojencev:

– za opravljanje tega dela zakon upokojencem ne nalaga posebne obveznosti prijave ali registracije

– v pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, ki jo skleneta upokojenec in delodajalec mora biti navedeno tudi obdobje opravljanja del, število ur, urna postavka in skupen znesek dohodka

– iz tega naslova lahko za upokojenca nastane povečana dohodninska obveznost.

Omejitve upokojencev:

– delo se lahko opravlja največ 60 ur v koledarskem mesecu, urna postavka ne sme biti nižja kot 4,20 EUR, celoletni dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo v koledarskem letu pa ne sme preseči 6.300 EUR.

Obveznosti delodajalca:

– izplačilo dohodka mora opraviti najkasneje do 18. dne v naslednjem mesecu

– voditi mora poročilo prihoda in odhoda, ter števila opravljenih ur upokojenca

– dajatev v višini 25% obračunati na poseben obračun in ga predložiti davčnemu organu ter dajatev plačati najkasneje na dan izplačila dohodka

– v svoje breme obračunati in plačati prispevke in v breme upokojenca prispevek za zdravstveno zavarovanje

– upoštevati določbe delovnopravne zakonodaje.

Omejitve delodajalca:

– upoštevanje zakonsko določenih omejitev, ki so določene za koledarski mesec

Z vidika stroškov dela je za naročnika vseeno ali upokojenec delo opravi po pogodbi o delu ali pa po pogodbi začasnega ali občasnega dela. V spodnji preglednici je razvidno kako je obdavčen dohodek iz začasnega ali občasnega dela.

Akontacija dohodnine se izračuna od dohodka zmanjšanega za 10 % normiranih stroškovPrispevek PIZPrispevek ZZPosebni davek na določene prejemke*Dajatev od začasnega ali občasnega dela
25 %8,85 %4,55 eur25 %25 %
V breme delojemalcaV breme delodajalca (osnova za izračun je dohodek)

*Skladno s 7. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela – ZUTD-B (Uradni list RS, št. 63/13) se posebni davek na določene prejemke ne plačuje na izplačila prejemkov iz naslova opravljanja začasnega in občasnega dela upokojencev, od 27. 7. 2013 dalje.

Vir tabele: DURS

Iris Ladinik, dipl. mng.p.o.