Sistemi kazalnikov in upravljanje učinkovitosti s stvarnimi podatki

Sistemi kazalnikov in strateški diagrami so nekaj podobnega, kot za finančne analitike pomenijo bilance stanja in izkazi uspeha, na podlagi katerih opišejo finančno čilost organizacije. Strateški diagrami in povratne informacije sistemov kazalnikov opisujejo strateško čilost organizacije in s tem tudi njene možnosti za še boljše poslovanje. Veliko organizacij napoveduje ukrepe, a ti niso dovolj koreniti. Uporabniki vidijo rezultat, dober ali slab, ne morejo pa se dokopati do temeljnega razloga zanj.

To težavo rešujejo sistemi kazalnikov s sistemi za upravljanje podatkov. Sistemi kazalnikov strategijo namreč opišejo z izmerljivimi izrazi in pokažejo, kolikšen napredek je bil dosežen in kaj je treba še postoriti. Skratka zaposleni in managerji bi morali imeti orodja, da bi svoje delo naravnali na strategijo in da bi bili deležni pohvale za svoj prispevek k uspehu organizacije. Organizacija, osredotočena na strategijo, omogoča ekipam zaposlenih, s čimer lahko prispevajo k nepretrganemu uresničevanju strategije. Organizacija mora biti budna in paziti na luknje, četudi se cesta zdi še tako dobra. Pri UU mora vodstvo vedeti, da so vsi člani organizacije osredotočeni, da se sporazumevajo in sodelujejo, pri čemer imajo skupno ugodno izhodišče. S tem vsi lažje razumejo, kako en ukrep za večjo učinkovitost vpliva na druge. Pomeni pa tudi iskanje globljih razlogov za vzročne odnose in upravljanje delovnih aktivnosti v vsem podjetju, zato da so vsi na isti strani.

1. Usmeritev:

Upravljanje strategije se začne z odločitvami in usmeritvijo. Organizacija nikoli nima dovolj denarja in virov, da bi se pognala za vsako priložnostjo na tem planetu. Nenehno jo omejujejo premajhni in dragoceni viri ter čas, za to se je nujno treba usmeriti – in k temu pripomore prav strategija.

V tem pomembnem prvem koraku vodstvo določi in nenehno prilagaja strategijo. Nato na podlagi povezave med vzroki in posledicami izbere ter definira strateške cilje in ukrepe z daljnosežnejšimi posledicami, opiše pa tudi projekte za doseganje teh ciljev. Strateški diagrami so pomembno orodje za lažjo usmeritev. Pomena strateških diagramov ne smemo podcenjevati.

Zasenčili so jih priljubljeni sistemi kazalnikov,  ki so osrednja točka drugega loka,  a tisti,  ki se spoznajo,  veliko bolj spoštujejo in poudarjajo strateške diagrame kot ključ za uspešno uresničevanje strategije. Podjetja bi velike cilje lahko razbila na majhne, obvladljive projekte. To je mogoče! Prvi korak je določiti vrsto strateških motivov, ki bodo premostili prepad med obstoječim in želenim načinom poslovanja. Z motivi se organizira delo podjetja,  z njimi si lahko pomagamo tudi pri porazdelitvi nalog med različnimi oddelki in zaposlenimi.  Ne glede na to,  na čem temelji strategija,  naj bodo to sistemi kazalnikov,  six sigma,  celostno upravljanje kakovosti ali vitko upravljanje, mora organizacija imenovati in uporabljati jasne,  natančne kazalnike učinkovitosti,  s pomočjo katerih delavci spoznajo vzroke in posledice strategije. Ta proces se začne s strateškimi diagrami. Z osredotočenjem na ključna področja lahko vsi imenujejo dejanske razloge za neuspeh,  pa tudi primere najboljše prakse,  ki vodijo k uspehu v prihodnosti.  To je tudi logična točka povezave med strategijo in finančnim načrtovanjem.

2. Sporazumevanje in povratne informacije:

Upravljanje strategije se nadaljuje s sporazumevanjem. To pomeni,  da najvišje vodstvo svojim zaposlenim posreduje strategijo družbe.  S tem pa so povezane tudi zelo pomembne povratne informacije ekipam zaposlenih.  Ne pozabite na pomembno vprašanje: Kako mi gre pri pomembnih nalogah?  Pri posredovanju strategije zaposlenim so ključni pripomoček sistemi kazalnikov. Ta vključuje skrbno izbrane in razložene kazalnike ter meritve,  ki so vsi umerjeni,  da izražajo svojo relativno pomembnost.  Sistem kazalnikov si predstavljajte kot člene v verigi,  ki vodi do strateških ciljev na diagramu,  kjer vsak člen,  vzročno in posledično povezan z ukrepi,  prispeva,  da so delovna prizadevanja naravnana na poslanstvo in vizijo organizacije.   Z integracijo,  širjenjem in analizo informacij o podjetju si organizacija pridobi moč, da tudi ukrepa – in to pred konkurenco. Namen sistema kazalnikov je strateško vizijo posredovati vsem zaposlenim in jim omogočiti,  da strategijo uresničujejo proaktivno,  torej še preden se zgodi nekaj,  na kar se je treba odzvati.  Za ohranjanje prednosti morajo posamezniki črpati iz poslovnih podatkov svoje organizacije, saj se drugače ne morejo odločati na podlagi trdnih in pravočasnih dejstev, temveč jim ostanejo le domneve in stare novice. In ko je prepozno, bi moralo biti na voljo dovolj podatkov, da bi izdelali analizo o temeljnih vzrokih, odpravili bi škodo in se vrnili na pravo pot.

3. Sodelovanje:

Krog upravljanja strategije se konča s sodelovanjem (ta krog se pravzaprav nikoli ne neha, saj je sklenjen). Organizacija z usklajevanjem različnih strategij med poslovnimi enotami črpa iz skupnega znanja svojih zaposlenih in sprosti potencial vsakega posameznika. Z elektronskimi razpravami, v katere bi bili vključeni tako šefi kot podrejeni, izhajale pa bi iz povratnih informacij na podlagi ključnega kazalnika učinkovitosti, ki je del sistema kazalnikov, bi lahko hitreje reševali težave in dosegali soglasje. Z UU postane uresničevanje strategije stvar vseh. S tega stališča gre pri sodelovanju za dialog. Vodstvo ni enako nadzoru – vodstvo pomeni voditi ljudi k nenehnemu izboljševanju.

vir: cokins