Kontroling tudi za prizadevna SMP

Kontroling je za velika podjetja običajen vendar ima veliko vrednost tudi v srednjih in malih podjetjih, ki stremijo za širjenjem in rastjo.

Medtem, ko je finančno računovodstvo bolj usmerjeno na zunanje uporabnike finančnih podatkov, je kontroling v podjetju namenjen notranjim uporabnikom za kakovostnejše upravljanje in odzivanje na spremembe. Kontroling se ukvarja z analiziranjem, pridobivanjem informacij o preteklem poslovanju, ki so pomoč pri odločanju in postavljanju strategij ter planiranju bodočega poslovanja. Zraven tega zapisa najdemo zelo pregledno sliko v Finančnem slovarju, ki ponazarja stanje podjetja na različnih področjih.

Kontroling ima štiri osnovne funkcije:

  • planiranje – načrtovanje poslovanja, proračun, koordinacija ciljev
  • kontroliranje – spremljanje, primerjanje realiziranega in načrtovanega, analiziranje odmikov in trendov, nadzor
  • informiranje – sistematičen prikaz podatkov, poročanje, napovedovanje
  • usmerjanje – strateško odločanje na podlagi podatkov, korektivni ukrepi (www.financnislovar.com)

Podlaga za zagon posameznega proizvoda je projektni kontroling. Vpet je v sam razvoj proizvoda, sodeluje pa z oddelkom marketinga, razvoja in nabave. Njegov rezultat je predračunavanje stroškov projekta, kalkulacije proizvodov in obseg investicije, ki bodo zanj  potrebne.  Projektni kontroling  oblikuje stroškovno kalkulacijo, ki je osnova za zagon proizvodnje. Kontroling še dobro leto po zagonu proizvodnje mesečno analizira gibanje polne lastne cene proizvoda in usmerja ukrepe racionalizacije in stroškovnih izboljšav. Po prvem letu proizvodnje novega produkta kontroliramo in analiziramo poslovni uspeh procesa z metodo PDCA in metodo ABC. Procesne faze v proizvodnji testiramo vse do proizvoda pri katerem smo dosegli najboljšo kakovost ob minimalnih stroških proizvodnje.

Srce kontrolinga predstavlja planiranje poslovanja, interno poročanje in mesečna obdelava kazalnikov procesov podjetja in proizvodnje. Mesečno analizirajo stroške materiala, stroške po stroškovnih mestih ter proizvodih, spremljanje gibanja zaposlenih, investicij in ERP zalog.

Mesečna poročila z rezultati kontrolinga so osnovni okvir za pregled po celotni sliki poslovanja za pretekli mesec. Primerjava podatkov na horzontalni vertikalni liniji po podjetju ali skupini je tako učinkovita in podaja osnovo za reorgnizacijo poslovanja ali pa samo za pregled ozkih grl v procesih. Nenazadnje pa samo za lažjo odločitev vodstva za nov izdelek.

Kontrolorji analizirajo in primerjajo dosežene rezultate s postavljenimi plani in podajajo pojasnila v kolikor pride do odstopanj. Planski proces za naslednje leto se prične že v prvi polovici leta, ko kontrolorji sestavljajo mesečno napoved rezultata za podjetje.

Kontroling je desna roka managementu saj z izvajanjem le tega in informacijami in analizami o odmikih in o stanju podjetja ter njegovem poslovnem okolju lažje spremljajo povečanje ekonomske dodane vrednosti podjetja.

V podjetjih so v medletni proces spreminjanja stroškov in racionalizacij vključeni vsi oddelki. Pomembno je, da vhodne informacije namenjene za obdelovanje niso površne in zavajajoče, ker v tem primeru kontroling v podjetju ne prinaša dodane vrednosti le-temu. Potrebna je dobra osnova v proizvodnih in administrativnih procesih, povezanost z glavnimi službami, naložba v zmogljiv ERP sistem ter zaupanje in pripravljenost vodstva za spremembami.

V manjših podjetjih pa žal še vedno obstajajo kontrolorji, finančniki in računovodje v eni osebi.

Iris Ladinik, dipl.mng.