Aktualni razpisi

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)!

Predvidena višina sredstev je  28 milijonov evrov, v letih od 2022 do 2026.

Upravičeni stroški so:

 • stroški gradnje;
 • stroški nakupa opredmetenih sredstev;
 • stroški nakupa neopredmetenih sredstev.

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in ki imajo imajo registrirano dejavnost C16 (Obdelava in predelava lesa) ali C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 – proizvodnja žimnic).

Rok za oddajo vlog 6.5.2022, 1.9.2022, 20.2.2023, 31.8.2023, 15.1.2024 in 26.8.2024

Preberite več

Namen javnega razpisa je izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo z večjo rabo lesenih izdelkov, ki so iz naravnega obnovljivega materiala z negativnim ogljičnim odtisom. 

Cilj javnega razpisa je povečati kapacitete za snovno učinkovito predelavo lesa z najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ki bodo prispevale k povečanju samooskrbe z lesenimi polizdelki/izdelki s poudarkom na segmentih, kjer obstajajo vrzeli na trgu. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.

  Financiranje tehnološko-razvojnih projektov (RRI 3)!

  Kredit v višini:

  • od 100.000€ do 15.000.000€ 

  Upravičenci: samostojni podjetniki, mala srednje velika podjetje, veliko podjetje, zadruge.

  Kredit lahko namenite za izvedbo raziskovalno-razvojnega ali naložbenega projekta, če:

  • je njegov cilj nov ali bistveno izboljšan proizvod, proces ali storitev. Proizvod, proces ali storitev morajo biti novi za kreditojemalca, ni pa nujno, da so novi na trgu;
  • se izvede na območju Republike Slovenije;
  • se izvede najkasneje v 4 (štirih) letih, šteto od začetka izvedbenih del do zaključka del;
  • je zasnovan v skladu z veljavnimi predpisi.

  Roki za oddajo vlog so: do porabe sredstev oziroma v primeru kredita s pomočjo po Začasnem okvirju do 30.6. 2022 ali kasneje, če pride do podaljšanja sheme državne pomoči po Začasnem okvirju.

  Preberite več

  Obvestilo:

  Vsa zainteresirana podjetja obveščamo, da vloge za financiranje za program RRI3 nemoteno prejemamo in obravnavamo, vendar pa, če se vloge nanašajo na regionalno pomoč, kredita ne moremo odobriti, dokler ne bo za Slovenijo stopila v veljavo nova karta regionalnih pomoči. Veljavnost prejšnje se je namreč iztekla z dnem 31.12.2021. Vse prej prejete vloge za financiranje, ki dotlej niso bile odobrene, in nove vloge za financiranje, se presojajo glede na novo karto regionalnih pomoči. Nova karta regionalnih pomoči bo predvidoma začela veljati v prvem kvartalu 2022. Z dnem pričetka njene veljavnosti bomo lahko znova pričeli odobravati kredite s statusom regionalne pomoči. Po nam razpoložljivih informacijah karta ne bo pokrivala MO Koper z Ankaranom, MO Kranj in pretežni del osrednje-slovenske statistične regije. Podjetjem iz območij, ki po novi karti ne bodo upravičena do regionalne pomoči, bodo vloge za financiranje, ki se nanašajo na regionalno pomoč, zavrnjene.