NALAGAM ZAPRI

EQUILIBRIO.SI

V poslovni viziji EQUILIBRIO, diplomirane managerke poslovnih operacij Iris Ladinik, so zapisani pomembni vidiki poslovne organizacijske kulture. V EQUILIBRIU zastopamo kompetence  visoke strokovnosti, inovativnega pristopa k izzivom, odprtost, poudarek na vsebini ter trdo delo, ambicioznost in pogum.

Naše prednosti so 23 let delovnih izkušenj, kompetentna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom z bogatimi izkušnjami, prilagodljivost željam naročnika ter podkrepljene vsebine s praktičnimi izkušnjami.

Zavedamo se, da v poslu ni pravih bližnjic, do uspeha vodita predvsem obilo truda in stalno prizadevanje za odličnost. Z nami si zagotovite odlično poslovno prihodnost.

JAVNI RAZPISI:

GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE (P1 plus 2017)

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov z oznako P1 plus 2017 v skupni višini 92 mio EUR.

Roki za predložitev vlog so: 15.marec, 1.april, 15.april, 1.maj, 15.maj, 1.junij, 15.junij, 1.julij, 15.julij, 15.avgust, 1.september, 15.september, 1.oktober, 15.oktober 2017

Javni razpis bo odprt do 15.10.2017 oz. do porabe sredstev! V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 15.10.2017, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki so se preoblikovale po Zakonu o socialnem podjetništvu.

TRETJI JAVNI RAZPIS ZA GARANCIJE BANČNIM KREDITOV ZA MIKRO, MALA IN SREDNJA VELIKA PODJETJA V OKVIRU REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V PODRAVJU!

POVZETEK VSEBINE JAVNEGA RAZPISA – MRA

Predmet javnega razpisa: Garancije regijske garancijske sheme za Podravje za bančne kredite, ki jih MRA razpisuje v sodelovanju s Slovenskim regionalnim skladom in bankami.

Garancijski potencial: 2.758.995,55 EUR, od tega zneska je 1.800.000,00 EUR namenjeno za garancije v kombinaciji z nepovratnimi sredstvi.

Roki prijave: Od 22.5.2017 do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 22.04.2018.

Upravičenci: Vlagatelji, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Podravje: Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče-Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Mestna občina Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Mestna občina Ptuj, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sv. Ana, Sv. Trojica, Sv. Andraž, Sv. Jurij, Sv. Tomaž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.

Finančni pogoji: Najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 500.000,00 EUR, najdaljša ročnost kredita 8 let. Kredit za obratna sredstva lahko znaša 100% oz. največ 200.000,00 EUR garancija znaša od 50% do 80% odobrenega kredita.

UGODNI KREDITI – FIKSNA OBRESTNA MERA 0,01%

Fiksna obrestna mera: 0,01% letno

Skupna doba vračanja posojila je največ 11 let oz. največ do 30.6.2028 let, ki vključuje največ 2 letni moratorij.

Kredit predstavlja 75% investicije brez DDV.

Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobren le en projekt za največ 1.000.000,00 EUR posojila.

Najnižja upravičena višina projekta (brez DDV) ne sme biti nižja od 35.000,00 EUR. Najnižji znesek kredita mora biti nad 25.000,00 EUR, najvišji pa ne preko 1.000.000,00 EUR.

Upravičeni stroški projekta: Nakup nepremičnin, gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov, kar vključuje:

  • nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom),
  • nakup nematerialnih naložb.

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI DE MINIMIS ZA UKREPE RAZVOJA PODEŽELJA V MESTNI OBČINI MARIBOR!

Višina sredstev: Višina dodeljenih sredstev za posamezno naložbo je do 5.000 EUR.

Rok prijave: 08.09.2017.

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja v Mestni občini Maribor, in sicer za pomoč za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskem gospodarstvu ter ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013. Prijavitelji morajo imeti sedež kmetijskega gospodarstva na območju občine ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

ZANIMIVA DEJSTVA

0 %
črpanje odobrenih sredstev
0
obiskovalcev spletnih storitev
0 %
rast v izdelavi poslovnih načrtov
0 %
rast pri storitvah vodenje projektov
0 %
zadovoljstvo naročnikov
0
let delovnih izkušenj

KOMPETENCE, KI JIH SPOŠTUJEMO:

E-računi

on-line 24/7

Prilagodljivost

naše storitve lahko tudi v vaših prostorih

Prenos

hitro in kadarkoli v letu

Mobilnost

smo mobilni in odzivni po vseh regijah

Raznolikost

vodimo različne storitve za različna podjetja

Davčna optimizacija

svetujemo in optimiziramo davčne obveznosti

Standard

smo člani Zbornice računovodskih servisov – izpolnjujemo visoke standarde

Etika

zavzemamo se za visoke poklicne moralne standarde

Zavedamo se, da v svetu poslovnih izzivov, priložnosti in iskanju novih poslov velikokrat zmanjka časa in kadra za spreminjanje poslovnih procesov ali izboljšanja poslovanja. Zato smo tukaj mi, ki z vami postavimo nove temelje za večje izzive in višjo produktivnost vaše dejavnosti!

KONTAKT

Storitve za vsakogar…rešitve samo za vas!

Izberite boljše, izberite nas.


Razmišljajte strateško, ukrepajte modro.

Eno podjetje za vse rešitve!


Pametne rešitve za vašo dejavnost.

Ne bodite le dobri, bodite odlični!