NALAGAM ZAPRI

EQUILIBRIO.SI

V poslovni viziji EQUILIBRIO, diplomirane managerke poslovnih operacij Iris Ladinik, so zapisani pomembni vidiki poslovne organizacijske kulture. V EQUILIBRIU zastopamo kompetence  visoke strokovnosti, inovativnega pristopa k izzivom, odprtost, poudarek na vsebini ter trdo delo, ambicioznost in pogum.

Naše prednosti so 23 let delovnih izkušenj, kompetentna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom z bogatimi izkušnjami, prilagodljivost željam naročnika ter podkrepljene vsebine s praktičnimi izkušnjami.

Zavedamo se, da v poslu ni pravih bližnjic, do uspeha vodita predvsem obilo truda in stalno prizadevanje za odličnost. Z nami si zagotovite odlično poslovno prihodnost.

P1 PLUS 2018 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE!

Višina garancije in višina subvencije:

 • za izdajanje garancij je največ do 72.000.000 EUR
 • za subvencioniranje obrestne mere je 7.200.000 EUR.

Upravičeni stroški za MSP, MSP iz dejavnosti šifre G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, tehnološko inovativna podjetja:

 • za razvojne garancije:
  • stroški materialnih in nematerialnih investicij;
  • obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
 • za mikrogarancije:
  • obratna sredstva

Pogoji:

 • Podjetje mora dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN vsaj D2 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2017 in zavode);
 • da v bilanci stanja za leto 2016 oziroma za leto 2016 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0% (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2018 in zavode);
 • dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2016 oziroma za leto 2017 v vrednost 7,0 in manj (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2018 in zavode);
 • ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta, najkasneje do 31.12.2019 (za prijavne roke do vključno 1.5.2018) oz. 31.12.2020 (za prijavne roke po 1.5.2018).

Upravičenci:

 • mikro, mala in srednja podjetja, s.p-ji, zadruge in zavodi ter socialna podjetja (so.p.) in imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas na zadnji preteklega meseca pred oddajo vloge na razpis.

Roki za oddajo vlog so: 15.3., 1.4., 15.4., 1.5., 15.5., 1.6., 15.6., 1.7., 1.9., 15.9., 1.10., 15.10.2018.

ČETRTI JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MANJŠIH ZAČETNIH INVESTICIJ – MARIBOR S ŠIRŠO OKOLICO 2018!

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij:

 • največ je lahko 50.000 € v kombinaciji z dolgoročnim kreditom

Dolgoročen kredit:

 • Najnižji znesek kredita je 8.000 € najvišji 500.000 €
 • Garancija znaša od 50-80 % odobrenega kredita
 • Doba vračanja do 8 let oz. ročnost najkasneje do 22. 05. 2025
 • Možen moratorij do 12 mesecev

Upravičeni stroški:

 • nakup strojev in opreme,
 • nakup zemljišč,
 • stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
 • stroški gradnje in/ali nakupa objekta.

Pogoji:

 • predhodno odobrena garancija po Tretjem javnem razpisu za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske shema za Podravje in regijske garancijske sheme Koroška.

Upravičenci:

– mikro, mala in srednja podjetja, s.p-ji in zadruge z omejeno odgovornostjo, ki:

 • na dan objave javnega razpisa poslujejo in imajo vsaj šest (6) mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del na upravičenem območju,
 • so na dan objave javnega razpisa registrirana za dejavnost, ki jo opravljajo in za dejavnost, ki bo predmet začetne investicije,
 • bodo najmanj tri leta po zaključku investicije vsaj ohranila obstoječa delovna mesta oziroma število zaposlenih.

Upravičeno območje izvajanja: območje Maribora s širšo okolico (občine Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi).

Rok za oddajo vloge: 31.3.2018.

ZANIMIVA DEJSTVA

0 %
črpanje odobrenih sredstev
0
obiskovalcev spletnih storitev
0 %
rast v izdelavi poslovnih načrtov
0 %
rast pri storitvah vodenje projektov
0 %
zadovoljstvo naročnikov
0
let delovnih izkušenj

KOMPETENCE, KI JIH SPOŠTUJEMO:

E-računi

on-line 24/7

Prilagodljivost

naše storitve lahko tudi v vaših prostorih

Strokovnost
vpisani smo v Register računovodskih poklicnih skupin
Mobilnost

smo mobilni in odzivni po vseh regijah

Raznolikost

vodimo različne storitve za različna podjetja

Davčna optimizacija

svetujemo in optimiziramo davčne obveznosti

Standard

smo člani Zbornice računovodskih servisov – izpolnjujemo visoke standarde

Etika

zavzemamo se za visoke poklicne moralne standarde

NEKAJ NAŠIH STRANK:

HOTEL MARIBOR
RESTAVRACIJA ROŽMARIN
PATRISS d.o.o.
DIATE d.o.o.
GABRIČ d.o.o.
KAVARNA DRIMEL s.p.
ZAVOD TERU
GOSTILNA GURMANČEK
EXITUS
ARSABIES

Storitve za vsakogar…rešitve samo za vas!

Izberite boljše, izberite nas.


Razmišljajte strateško, ukrepajte modro.

Eno podjetje za vse rešitve!


Pametne rešitve za vašo dejavnost.

Ne bodite le dobri, bodite odlični!